سطوح مبتدی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

سطوح مبتدی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

سطوح مبتدی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

هدر

سطح 1 مبتدی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

عنوان دوره آموزشی:

I.I 1 (سبک آموزشی ملل)

منبع آموزشی:

Intro 1

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی بزرگسالان / سطح آموزشی مبتدی

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Intro 1

توضیحات

سطح 2 مبتدی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

عنوان دوره آموزشی:

I.I 2 (سبک آموزشی ملل)

منبع آموزشی:

Intro 2

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی بزرگسالان / سطح آموزشی مبتدی

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Intro 2

توضیحات

سطح 3 مبتدی دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی بزرگسالان

عنوان دوره آموزشی:

I.I 3 (سبک آموزشی ملل)

منبع آموزشی:

Intro 3

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی بزرگسالان / سطح آموزشی مبتدی

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Intro 3

توضیحات

فوتر

>

زبانسرای ملل

preloader