سطوح پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

سطوح پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

سطوح پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

محتویات

سطح 1 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

E.F 1 (سبک آموزشی دانشگاه کمبریج)

منبع آموزشی:

English Fun Movers A

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس / آمادگی آزمون

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

20 جلسه 90 دقیقه ای

English Fun Movers A

توضیحات

سطح 2 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

E.F 2 (سبک آموزشی دانشگاه کمبریج)

منبع آموزشی:

English Fun Movers B

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس / آمادگی آزمون

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

20 جلسه 90 دقیقه ای

English Fun Movers B

توضیحات

سطح 3 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

E.F 3 (سبک آموزشی دانشگاه کمبریج)

منبع آموزشی:

English Fun Flyers A

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس / آمادگی آزمون

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

20 جلسه 90 دقیقه ای

English Fun Flyers A

توضیحات

سطح 4 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

E.F 4 (سبک آموزشی دانشگاه کمبریج)

منبع آموزشی:

English Fun Flyers B

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس / آمادگی آزمون

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

20 جلسه 90 دقیقه ای

English Fun Flyers B

توضیحات

فوتر

زبانسرای ملل

preloader