سطوح پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

سطوح پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

سطوح پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

محتویات

سطح 1 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

G.I 1 (سبک آموزشی دانشگاه آکسفورد)

منبع آموزشی:

Got It 1

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Got It 1

توضیحات

سطح 2 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

G.I 2 (سبک آموزشی دانشگاه آکسفورد)

منبع آموزشی:

Got It 2

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Got It 2

توضیحات

سطح 3 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

G.I 3 (سبک آموزشی دانشگاه آکسفورد)

منبع آموزشی:

Got It 3

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Got It 3

توضیحات

سطح 4 پیشرفته دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی نوجوانان

عنوان دوره آموزشی:

G.I 4 (سبک آموزشی دانشگاه آکسفورد)

منبع آموزشی:

Got It 4

مشخصات دوره آموزشی:

زبان انگلیسی / رده سنی نوجوانان / سطح آموزشی پیشرفته

ویژگی های دوره آموزشی:

ویژه مکالمه / ویژه مسافرت / ویژه مهاجرت / تقویتی مدارس

تعداد جلسات (کلاس های عمومی):

10 جلسه 60 دقیقه ای

Got It 4

توضیحات

فوتر

>

زبانسرای ملل

preloader