خانه / پرسنل زبانسرای ملل باشید

پرسنل زبانسرای ملل باشید

نام و نام خانوادگی (فارسی)

نام و نام خانوادگی (انگلیسی)

جنسیت
 مذکر مونث

ملیت

تاریخ تولد - مثال: 2مهر1360

وضعیت تاهل
 مجرد متاهل متارکه فوت همسر

تعداد فرزندان

درصورتی که متاهل میباشید، آیا همسر شما شاغل میباشد؟
 بلی خیر

درصورتی که پاسخ شما مثبت است، شغل همسر و محل کار وی را ذکر کنید

آخرین مدرک تحصیلی شما

رشته و نام محل اخذ مدرک تحصیلی

آیا درحال حاضر اشتغال به کار یا تحصیل دارید؟
 بلی خیر

اگر پاسخ شما مثبت است، با ذکر محل و عنوان کار یا تحصیل توضیح دهید

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی تا چه حدی میباشد؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

اگر دارای تجربه زبان آموزی در آموزشگاه هستید، نام آموزشگاه و محل آنرا درج نمایید

اگر با زبان دیگری نیز آشنایی دارید، نام زبان و میزان آشنایی خود را درج نمایید

میزان تسلط شما با برنامه Word؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

میزان تسلط و سرعت شما در تایپ؟
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

اگر دوره های کاربردی کوتاه مدت گذرانیده اید، عنوان دوره و مدرک خود را درج نمایید

آیا دارای سوابق کاری قبلی میباشید؟
 بلی خیر

سوابق کاری خود را به ترتیب از جدیدترین به قدیمی ترین با ذکر عنوان محل کار، آدرس و تلفن محل کار، سمت کاری، سال شروع همکاری، سال اتمام همکاری و دلیل قطع همکاری درج نمایید

آیا دارای سوابق بیمه ای (کاری) میباشید؟
 بلی خیر

اگر خود یا بستگان درجه اول شما سابقه بازداشت یا محکومیت دارند، شرح آنرا درج نمایید

اگر سابقه فعالیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا عضویت در نهادهای بسیج، انجمن اسلامی یا غیره را دارید، شرح آنرا درج نمایید

آیا در حال حاضر در صحت و سلامت کامل هستید؟
 بلی خیر

اگر چنانچه بیماریهایی از قبیل دیابت، فشار خون، صرع، قلب و غیره دارید و یا عمل جراحی داشته اید ذکر نمایید

نام دونفر معرف را (غیر از اقوام) با ذکر نام ، شماره تماس، سن، وضعیت تاهل، شغل، مدت آشنایی و نوع آشنایی ذکر نمایید

آیا از دوستان یا آشنایان شما، شخصی سابقه کار در زبانسرای ملل را داشته است؟
 بلی خیر

درصورتی که پاسخ شما مثبت است، نام و نام خانوادگی و نسبت ایشان با خود را درج نمایید

از چه طریق متوجه شدید که زبانسرای ملل، استخدام مینماید؟

در چه زمینه هایی میتوانید با زبانسرای ملل همکاری داشته باشید؟

حقوق درخواستی شما جهت همکاری چقدر میباشد؟

وضعیت مسکن
 تملیکی استیجاری

آدرس محل سکونت

محل های سکونت قبلی از جدیدترین به قدیمی ترین را با ذکر آدرس، سال شروع سکونت، سال اتمام سکونت ذکر نمایید

ایمیل شما

شماره تلفن ثابت (به همراه پبش شماره)

شماره تلفن همراه